Rottige Meenthe, Nijetrijne

Locatie: Nijetrijne, gemeente Weststellingwerf

Grootte: 3,6145 ha

Soort:  Veenmosrietland, moerasheide en zoetwater plas

Verkregen in: 1982 als schenking door professor doctor M.F.M.H. Grapperhaus

Beschrijving: Dit natuurterrein van SBNL Natuurfonds bestaat grotendeels uit moerassig terrein. Op circa 2,5 ha is het vegetatietype; veenmosrietland. Dit rietland drijft als een kragge op het water. De kragge beweegt sterk als je er op loopt. In de petgaten vindt verlanding plaats in de vorm van drijftillen met vooral pluimzegge en slagenwortel. Deze drijftillen zijn niet begaanbaar!

Kleine moerasbosjes zijn  verspreid over het terrein aanwezig.  De rietvegetatie wordt nog bedrijfsmatig gemaaid. Gebeurt dit niet dan zal het gehele terrein verbossen.

Naast de hoge botanische waarden van het veenmosrietland is  het gebied zeer aantrekkelijk voor zoogdieren zoals de otter, vogelsoorten als waterral, roerdomp  en wulp, reptielen zoals ringslag, amfibieën zoals de heikikker en insecten zoals de gevlekte witsnuitlibel. Ook is het gebied een van de weinige locaties waar de Grote vuurvlinder voorkomt

Het terrein van SBNL maakt onderdeel uit van de uitgestrekte rietlanden, schraalgraslanden en moerasbossen van het gelijknamige regionale natuurgebied “Rottige Meenthe”.

Het terrein ligt ter hoogte van de Peter Stuyvesantweg/Spangahoekweg en is vanwege zijn “verraderlijke bodemgesteldheid ”niet opengesteld.