Wil het particulier natuur- en landschapsbeheer ook in de toekomst een duidelijk gezicht houden en ook vanuit een krachtige eigen positie kunnen opereren, dan moet er een organisatie zijn die de fondswerving en de terreinen regelt: dat is SBNL.

Fondswerving en terreinen zijn de speerpunten van SBNL. Voor terreinen staat de organisatie er in de basis. Voor een verdere uitbouw is een grotere mate van professionele sturing nodig. Belangrijk voor draagvlak is ook de uitbouw van het arsenaal vrijwilligers/pleitbezorgers/ambassadeurs, die aan SBNL gekoppeld moeten worden.

Ten aanzien van fondswerving heeft het bestuur de verwachting dat een actieve rol het mogelijk maakt om latent aanwezige fondsen (legaten en schenkingen) aan te boren. Dat sluit aan bij een hedendaagse tendens, die aangeeft dat private schenkers en legaatgevers op het terrein van natuur en landschap een veilige haven zoeken voor hun schenkingen en legaten. SBNL kent een grote groep sympathisanten die (kunnen) aanhaken bij deze tendens, maar dan zullen ze daarop wel geduid moeten worden.
Van passief is SBNL naar actief fondsbeheer en fondswerving gegaan.

Overige activiteiten. 
Netwerk Natuurparels en Weidevogelbeheer blijven onderdeel uit maken van de activiteiten van SBNL, maar zij dragen zelf de kosten voor secretariële en professionele ondersteuning. Ze zijn ook belangrijk om te laten zien wat mogelijk is. Voor promotie en fondswerving is dat van evident belang.

Vanzelfsprekend blijft SBNL de eigen donateurs steunen, via activiteiten (donateursdag), via een eigen uitgaven (Inzicht in Natuur en de digitale nieuwsbrief) en via samenwerking met organisaties als FPG, ANV’s en De Jagersvereniging.

Financiën. 
Wat financiën betreft geldt dat een begroting realistisch en sluitend moet zijn. Deze voorwaarde beïnvloedt de prioriteitsstelling bij SBNL.

Secretariaat/bureau
Qua professionele ondersteuning heeft SBNL  een secretariaat, professionals op het gebied van terreinen en terreinbeheer en professional(s) op het gebied van fondswerving. Voor fondswerving wordt ook vanuit het bestuur inzet gepleegd.

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid personeel is in overeenstemming met gelijksoortige instellingen.

Bestuur
SBNL kent een bestuur bestaande uit minimaal 5 bestuursleden. De voorzitter en penningmeester ontvangen vacatiegelden, de overige bestuurders ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte onkosten.