Kleine landschapselementen

Onderhoud  kleine landschapselementen met vrijwilligers:
Behalve het beheer van de eigen natuurterreinen verzorgt SBNL ook beheer van terreinen van derden: van Staatsbosbeheer, van enkele gemeenten, stichtingen en particuliere landgoederen.

Voor het beheer van deze terreinen maakt SBNL gebruik van de inzet van lokale vrijwilligers. SBNL zorgt voor de opleiding, begeleiding ( waaronder ARBO regelgeving) en de verzekering van deze vrijwilligers. In totaal zijn er meer dan 450 vrijwilligers actief. 

Bij het beheer gelden de volgende basisprincipes:
Optimale inzet van vrijwilligers. Zij wonen in het gebied, kennen het gebied en hebben een maximale betrokkenheid.
Een goede balans tussen natuurbeheer en het gebruik van de natuur.

Efficiënt werken
De vrijwilligers werken volgens een vooraf opgesteld beheerplan. Ze zorgen voor het onderhoud en waar nodig versterking van de natuur door uitbouw of aanleg van nieuwe elementen. Dan gaat het onder meer om het maaien van wandelpaden, zagen en snoeien van bomen en struiken, het aanleggen van houtrillen. Maar ook het verwijderen van zwerfvuil of het houden van toezicht.

Als tegenprestatie krijgen de vrijwilligers het openhaardhout (zeer gewild), of de huur van het visrecht of het jachtrecht. Op die manier ondersteunt SBNL het principe van verstandig gebruik.

Ter ondersteuning van het beheer heeft SBNL een speciaal boekje ontwikkeld: Aanleg en beheer van kleine landschapselementen. Dat is bij SBNL te bestellen via info@sbnl.nl. Gratis voor donateurs. Niet-donateurs vragen wij een bijdrage in de verzendkosten.