Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds

SBNL Natuurfonds beheert een bijzonder fonds: het “Baron en barones Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds”.

Bij testament van mevrouw mr. D.T. barones van Hemert tot Dingshof-Coldeweij, overleden in Lochem op 4 oktober 2010, is het “Baron en barones Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds” ingesteld.

Het testament bepaalt dat:

SBNL Natuurfonds de rechthebbende is van dit fonds. SBNL Natuurfonds moet het fondskapitaal zodanig beheren dat het intact blijft en veilig is. De baten van de beleggingen van dit fonds, zoals rente-opbrengsten en dividenden, komen ter beschikking aan SBNL Natuurfonds om er projecten mee te financieren in de provincies Overijssel en Gelderland en wat betreft Gelderland het gebied rechts van de stroomrichting van de IJssel. SBNL Natuurfonds is gehouden om over toegekende projecten in haar eigen uitgave(n) publicitair naar buiten te treden.

Het bestuur van SBNL Natuurfonds heeft het fonds veilig ondergebracht bij twee beleggingsinstellingen. Een beleggingscommissie ziet erop toe dat aan de testamentaire voorwaarden wordt voldaan. Voorts is er een uitkeringscommissie, die de projecten beoordeelt en aan het bestuur van SBNL Natuurfonds voorstellen doet om projecten toe te kennen.

De aanvraagperiode voor 2017 is geopend:

75.000 euro beschikbaar voor landschapsprojecten Oost-Nederland.

SBNL Natuurfonds trekt 75.000 euro uit voor ondersteuning aan landschapsprojecten in Overijssel en het gebied ten oosten van de IJssel in Gelderland (Achterhoek en Liemers).  Particuliere eigenaren van landgoederen en natuurterreinen, Agrarische Natuurverenigingen of andere organisaties op het gebied van natuur- en landschapsbeheer kunnen voor deze ondersteuning in aanmerking komen. Nieuwe aanvragers maken daarbij extra kans.

SBNL Natuurfonds keert dit jaar voor de vijfde keer geld uit vanuit dit fonds. Geïnteresseerden kunnen tot eind september een aanvraag indienen met een plan. De belangrijkste eisen voor dit plan zijn dat het een blijvend effect op het landschap moet hebben en aantoonbaar moet aansluiten bij een bestaande behoefte. Daarnaast moet het plan aansluiten bij de projectcriteria.

De algemene informatie kunt u hieronder downloaden.

De vier in 2016 toegekende projecten zijn:

 1. Landgoed Egheria - ten Cate, gevestigd in De Lutte ontvangt 9.750,- euro voor het versneld inhalen van de achterstand van beheer en onderhoud van struwelen en houtsingels. De samenwerking met het werkschap Axent Groen is voor het landgoed een unieke kans om de ecologische waarde te verhogen. De samenwerking dient tevens als leertraject voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Voorwaarde voor toekenning is dat er een meerjarig beheerplan is opgesteld.
 2. Stichting tot ondersteuning Bijenvereniging, afdeling Heino wil graag een bijenstal bouwen in de dorpsboomgaard van Heino. Daarvoor is 1.800,- euro ontvangen. Doel van de vereniging is om naast een voorlichtingsfunctie een educatieve rol te spelen voor leerlingen van de basisscholen in Heino. 
 3. Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft voor haar project ‘Paradijs voor de Patrijs’ 13.500,- euro toegekend gekregen. Twee enthousiaste vrijwilligers hebben onder begeleiding van Landschapsbeheer Gelderland het plan gevat om dit patrijzenproject rondom het Montferland op te starten. Inmiddels heeft dit geleid tot deelname van zo’n 12 agrariërs, die bereid zijn om akkerfaunaranden in te zaaien en beplanting aan te brengen. Voorwaarde voor toekenning is dat de randen onder de subsidieregeling van de ANLB dienen te worden gebracht zodat continuïteit wordt gewaarborgd. Jaarlijks vindt monitoring plaats van de gebieden waarvan de resultaten worden verwerkt in een rapportage.
 4. De Nederlandse Kastelenstichting organiseert jaarlijks de erfgoedmanifestatie ‘Dag van het Kasteel’ op tweede Pinksterdag. Het doel van deze dag is om meer bekendheid te geven aan kastelen en buitenplaatsen door kwalitatief hoogstaande openstellingen tot stand te brengen waar de twee doelgroepen van de erfgoedmanifestatie, het brede publiek enerzijds en eigenaren en beheerders anderzijds, op een betekenisvolle manier bijeen gebracht worden. Op die manier hoopt men het maatschappelijk draagvlak voor behoud van kastelen en buitenplaatsen te vergroten. Voor ‘activiteiten op locatie’ bij alle deelnemende kastelen en buitenplaatsen in Overijssel heeft SBNL uit haar fonds 5.000,- euro ter beschikking gesteld.

Toegekend in 2015 vanuit het Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds:

 1. Stichting Patrijs van West-Twente gaat middels het Patrijzen beschermings- en biotoopverbeteringsproject inclusief de uitvoer van beheermaatregelen trachten inzicht te verkrijgen in de achteruitgang van de patrijzenstand. Het werkgebied ligt in midden Overijssel en beslaat zo’n 17.500 ha. De gevraagde 10.000 euro is gehonoreerd.
 2. De G.A. van der Lugt Stichting heeft voor het onderhoud van de korenspieker uit de 17e eeuw bij Erve Kössink in Huppel bij Winterswijk een bedrag van 5.940 euro toegewezen gekregen. Een korenspieker is een oude opslagruimte voor graan. In de korenspieker is nu Het Museum te Winterswijk gevestigd.
 3. De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap wil in de Meuhoek (bij Varsseveld) aan de slag met een duurzaam reddingsplan voor het land van de duizenden knotelzen. Het project draagt de naam “Red de Meuhoek”. Die naam verwijst naar het museale deel waarbinnen de initiatiefnemers het groene netwerk van de knotelzen willen herstellen, door de bestaande knotten te verbinden met nieuw aan te planten knotten. Van de bijdrage van 12.500 euro kan een flink aantal knotelzen worden opgeknapt.
 4. Stichting Steunfonds Jacht en Wildbeheer organiseert middels de activiteitencommissie Noord-Oost Twente jaarlijks een 2-tal educatieve projecten, waarbij het belang van de natuur en natuurzorg onder de aandacht wordt gebracht van de groepen 7 en 8 van de basisscholen. Men krijgt daarvoor 1.500 euro.
 5. De Vereniging Streekbeheer Rijnstromen krijgt 4.290 euro voor het vernieuwen en verbeteren van de routemarkering en informatievoorziening langs een hersteld struinpad. Informatie over het ontstaan van de oude strangen van de Rijn, het ontstaan van het landschap door riviergeweld, informatie over het huidig agrarisch grondgebruik en over de natuur kunnen zo aan struinpadgebruikers worden verteld.
 6. De Van Dedem-Den Berg stichting heeft een aanvraag ingediend voor het vernieuwen van het voorplein van Havezate Den Berg en wil daarmee het aanzicht van de Havezate verbeteren. Ze krijgt daarvoor 2.500 euro uit het fonds. Daarmee kunnen in de buxusvakken Fairy Queen rozen worden geplant en de situatie in oude luister worden hersteld.
 7. Stichting Marke Vragender Veen krijgt 10.000 euro voor het realiseren van een expositie- en informatieruimte om zo de vele bezoekers meer te faciliteren (een natuurobservatietoren is al gerealiseerd) en deelgenoot te maken van de werkzaamheden die de Stichting met veel vrijwilligers uitdraagt.
 8. Bakkerij Slatman in Ane wil met aanleg van een brede akkerrand langs zijn rogge-akker biodiversiteit behouden in een steeds grootschaliger landbouw. Daarvoor is een bijdrage van 1.500 euro beschikbaar.
 9. Vereniging Bredevoorts Belang heeft met het in ere herstellen van de Engelse tuin Sint Bernardus de 1e fase van het enorme project Vestingpark Sint Bernardus afgesloten. Zij krijgt 6.000 euro. Door aanplant van bijzondere bomen en rododendrons krijgt het groen weer de allure van een Engelse tuin en de bomenroute een nieuwe impuls. Nieuwsgierig? Klik op de link voor een filmpje.
 10. Landgoed Het Lankheet heeft steun gevraagd voor de aanleg van een bostuin en een watertafel. Het Lankheet ontvangt 10.000 euro met als voorwaarde dat deze bijdrage bestemd is voor realisatie van een concreet onderdeel van de bostuin.
 11. Werkgroep Baaks Belang ontvangt 1.000 euro voor de aanleg van een toegangspad naar de cultuurhistorische toren ruïne te Baak. Hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd om in de directe nabijheid van de uit 1362 daterende torenruïne te komen.
 12. Stichting Oldenhof wil met haar projectplan ‘Van Grafheuvels tot Heerlijkheid’ de historische parken en tuinen van de buitenplaatsen van Steenwijkerland in beeld brengen. Recent onderzoek naar de landschapsbiografie met archeologische relicten en vondsten en cultuurhistorische elementen leveren een nieuw perspectief van dit gebied op en vergroten de belevingswaarden van de streekcultuur. Onze bijdrage van 4.930 euro is om publieksbereik en activiteiten daar omtrent te kunnen bekostigen.
 13. Landgoed Verwolde ontvangt een aanmoedigingspremie van 2.500 euro voor het opstellen van een haalbaar projectplan voor het in oude glorie herstellen van de historische moestuinmuur.
 14. KNNV afdeling Regio Doetinchem krijgt 1.500 euro toegewezen om het ‘Biodiversiteitsrapport 100 jaar De Zumpe’ mogelijk te maken zodat iedereen op een toegankelijke wijze een inzage heeft in de aanwezigheid van planten en dieren die zijn waargenomen in de afgelopen 100 jaar. Het is een belangrijk document voor behoud, bescherming en kennisoverdracht van de natuur in dit terrein en een eerbetoon aan alle vrijwilligers die in de afgelopen eeuw in het gebied zijn geweest om aanwezige flora en fauna te noteren, te beheren en beschermen. Voorwaarde is dat het document ook als pdf op de website wordt gepubliceerd en als zodanig voor een groter publiek bereikbaar is.