Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds

SBNL Natuurfonds beheert een bijzonder fonds: het “Baron en barones Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds”.

Bij testament van mevrouw mr. D.T. barones van Hemert tot Dingshof-Coldeweij, overleden in Lochem op 4 oktober 2010, is het “Baron en barones Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds” ingesteld.

Voor de 10e keer financiële ondersteuning voor landschaps- en natuurprojecten in Gelderland en Overijssel!

Start je in 2024 een mooi project op het gebied van biodiversiteit, landschaps- of natuurbeheer? En kan je wel een financieel zetje in de rug gebruiken? SBNL Natuurfonds bestemt opnieuw geld voor de financiële ondersteuning aan natuur- en landschapsprojecten in Gelderland en Overijssel. Wij helpen particuliere eigenaren van landgoederen en natuurterreinen, Agrarische Natuurverenigingen en andere organisaties op het gebied van natuur- en landschapsbeheer om hun ambities waar te maken in het veld.

Nieuwe aanvragers maken daarbij extra kans en we vinden het een pré als vrijwilligers worden betrokken bij de realisatie. Voor toekenning heeft jouw project een blijvend effect op het landschap en sluit het aan bij een bestaande behoefte. Daarnaast moet het project voldoen aan de projectcriteria.

De aanvraagperiode voor 2023 gaat open per 1 september. U kunt tot en met 22 oktober uw aanvraag indienen.

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de openstelling van onze fondsen.

Geïnteresseerden kunnen tot en met  22 oktober 2023 een aanvraag indienen voor een project. De belangrijkste eisen voor het project zijn dat het een blijvend effect op het landschap moet hebben en aantoonbaar moet aansluiten bij een bestaande behoefte. Daarnaast moet het project voldoen aan de projectcriteria.

De projectcriteria 2023 kunt u hieronder downloaden.

Via onderstaande link gaat u rechtstreeks naar het aanvraagformulier:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Manja te Velde of bel/mail naar kantoor: 0318 57 83 57 / sbnl@sbnlnatuurfonds.nl

Toegekende projecten in 2022

Het Baron en barones Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds honoreerde de volgende projecten:

 1. De Stichting Landschap Overijssel wilde graag een bijdrage van €20.765 voor een project rondom het inrichtingsplan Grevengoorweg. Door herinrichting van de percelen kunnen twee heideterreinen ruimtelijk worden verbonden. Hiermee wordt het leefgebied van bedreigde soorten (zoals de boomkikker op de foto) versterkt en uitwisseling van deelpopulaties mogelijk gemaakt. €8.000 euro is toegekend vanuit het Van Hemertfonds plus €5.000 euro vanuit de Stichting Landschap Behoud Overijssel. Het gevraagde bedrag is voor begeleiding van de uitvoering door Stichting Landschap Overijssel. Voorwaarde is wel dat ook de provincie het gevraagde subsidiebedrag honoreert.

 2. Vlaminckhorstweg BV in Heino vroeg om €12.000 voor het herstel van een oude esrand en het terugbrengen van het kenmerkende coulisselandschap rondom de zuidelijk gelegen percelen. Dit herstel is vastgelegd in een gedegen beheerplan. Het volledige bedrag is toegekend. De helft van de daadwerkelijke aanlegkosten worden opgebracht door de eigenaar zelf.

 3. De Stichting Vogelwerkgroep Geesteren wilde graag €20.000 euro voor het weidevogelbeheer. De werkgroep heeft plannen voor de aanleg van plasdrasgebieden en verhoging van het waterpeil om de ideale leefomgeving te creëren voor de weidevogel. Het volledige bedrag is toegekend en bestemd voor drie observatiehutten en een drone. Voorwaarde is dat ook het gevraagde bedrag bij diverse andere geldschieters wordt verkregen.

 4. Het klooster Nieuw Sion diende een verzoek in voor €8.000 euro voor de vier-seizoenenhof. Het betreft hier de oostelijke binnentuin die wordt aangelegd voor de gasten van Nieuw Sion die rust en verstilling zoeken. Een bedrag van €5.000 euro is toegekend. De bijdrage is bedoeld voor de aanschaf van plantmateriaal.

 5. De Initiatiefgroep Hof van Twente vroeg om €13.000 euro. De groep wil de flora en fauna in het werkgebied versterken door grondeigenaren en gebiedsgebruikers te ondersteunen en bewuster te maken van de gevolgen van klimaatverandering, en wil zo de biodiversiteit vergroten. Van het geld wil de groep een drone aanschaffen. Het bedrag is volledig toegekend onder de voorwaarde dat er een demonstratie voor de omgeving wordt georganiseerd.

 6. Stichting Landgoed de Bentinckhoeve in Holthone wilde graag €2.150  voor de aanplant van een struweelhaag ter vervanging van de prikkeldraadafrastering. Het bedrag is volledig toegekend. Een mooi initiatief dat stimulering verdient.

 7. De Bosgroep Midden-Nederland vroeg om €15.000 voor het herstel van het bosje Bij den Oorsprong in Voorst. De bosgroep wil het terrein opknappen en de biodiversiteit verhogen van een geïsoleerd, slecht onderhouden stukje moerasbos. Een bedrag van €10.000 is toegekend.

 8. Stichting Huis Bergh in ’s-Heerenberg heeft €15.683 nodig voor een LESA (Landschaps Ecologische Systeem Analyse). Het onderzoek kan concrete bouwstenen opleveren waarmee huidige bedreigingen als vermesting, verdroging, verzuring en versnippering onderbouwd kunnen worden bestreden. Een bedrag van €10.000 is toegekend vanuit het Van Hemertfonds en €5.000 vanuit de Stichting Landschap Behoud Overijssel. Voorwaarde is dat er bij aanvang van de LESA overleg met waterschap en waterbedrijf plaatsvindt over eventuele vervolgstappen.

 9. Buitenplaats Spijkerbosch in Olst heeft in mei een LESA afgerond. Men wil nu graag de aanbevolen maatregelen gaan uitvoeren en vroeg hiervoor €14.000. Dit bedrag is in zijn geheel toegekend. Voorwaarde is heldere promotie van de geldschieter en SBNL Natuurfonds.

Toegekende projecten in 2021

Het Baron en barones Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds honoreerde de volgende projecten:

 1. Aanplanten nieuw eetbaar bos
  Stichting Bosnodig in Voorst ontvangt € 15.000 voor het aanplanten van nieuw eetbaar bos. De stichting wil kinderen een positieve natuurervaring geven en ze laten ervaren dat ze zelf kunnen bijdragen aan natuur. Leerlingen van twee basisscholen uit het dorp planten de bomen. Zij krijgen elk een eigen boom, voorzien van een eigen, in hout gegraveerde naam. Twee jaar verzorgen ze zelf hun boom en houden bij hoe de groei gaat. De beoordelingscommissie prijst het initiatief en vraagt de stichting het project herhaalbaar te maken voor andere plaatsen in Nederland .
   
 2. Twents Landschap (nog) mooier maken
  Stichting Behoud Twents Landschap in Oud-Ootmarsum ontvangt € 10.000 voor het verhogen van de bewustwording van de landschappelijke en ecologische waarde van het coulisselandschap. De stichting wil particuliere grondeigenaren bewegen kleine landschapselementen zoals bosjes, houtwallen en wilde hagen aan te planten op hun terrein. Daartoe biedt zij een gratis bosplantsoen aan en vakkundig advies over welk plantmateriaal op welke locatie het beste kan worden geplant.

 3. Verhoging biodiversiteit
  De Nederlandse Toeristen Kampeer Club wil de biodiversiteit op de vochtige heide van natuurterrein Masterveld verhogen en krijgt hiervoor € 6.500. De NTKC wil dit bereiken door rantsoenbegrazing van Bentheimer schapen en dwerggeiten, die graag bittere houtsoorten, zoals ruwe berk, wilg en els eten. Ter afschrikking voor wolven en voor begrazing van opslag worden 2 ezels toegevoegd, waarvoor wettelijk een schuilgelegenheid nodig is. Voor een succesvolle aanpak wil de club deze beheervorm minimaal 5 jaar inzetten.

 4. Aanschaf gereedschap-foeragewagen
  De KNNV, afdeling Oost-Achterhoek, ontvangt € 3.000 voor de aanschaf van een gereedschap-foeragewagen met voldoende ruimte voor gereedschap, bankjes en keukenmateriaal om de vrijwilligers van soep en koffie te kunnen voorzien. Deze vrijwilligers beheren en onderhouden kleine en kwetsbare natuurterreinen en cultuurhistorische elementen.

 5. Koppeling bewegen met natuur en vergroten biodiversiteit
  De Eibergse IJsvereniging ontvangt € 3.000 om de koppeling tussen bewegen en natuur te vergroten en de biodiversiteit te verhogen. Vijf samenwerkende sportverenigingen willen van een braakliggend terrein (op en rond de schaatsbaan) natuur maken. Om de biodiversiteit te verhogen worden bijenkasten geplaatst met een bijbehorend wilde bloemenveld, een vlindertuin, insectenhotels, bijenblokken en overwinteringskastjes.

 6. Brouwbos Sellink
  Landgoed Sellink in Winterswijk krijgt een bedrag van € 3.000 toegekend om 1,5 hectare intensief gebruikte agrarische grond te regenereren en om te zetten naar duurzame strokenteelt. Het landgoed wil lokale kruiden, inheemse hopsoorten en andere ingrediënten laten groeien om een typisch Achterhoeks biertje te brouwen. Het landgoed wil de strokenteelt combineren met een voedselbos, zodat de biodiversiteit wordt verhoogd en de waterhuishouding en bodemkwaliteit verbeteren. Daarnaast heeft het project educatieve waarde: het moet inzichtelijk maken hoe natuurvriendelijke landbouw kan leiden tot heerlijk lokaal bier.

  Gefinancierd uit de bijdrage van Stichting Landschap Behoud Overijssel (SLBO):

 7. Walnoten
  Stichting Twickel breidde onlangs dankzij een ruil het gebied van de Grote en Kleine Geldersche Waard uit. Op de extra hectares ligt een twaalf kilometer lange struweelhaag langs wandelroutes. Twickel wil de kwaliteit van het gebied verhogen door vruchtdragende bomen (walnoten) toe te voegen aan de struweelhaag, zodat wandelaars de vruchten op het pad kunnen oprapen. De pachter(s) kunnen de vruchten die op de landbouwgrond vallen oogsten en vermarkten.
  Voor de aanplant van de bomen ontvangt Stichting Twickel € 8.000.

Toegekende projecten Van Hemert in 2020

 1. Haaksbergen lag in de Middeleeuwen aan de belangrijkste verbindingsroute tussen Deventer en het Duitse Münster. Rond Haaksbergen waren daarom zogeheten landweren aangelegd om deze plaats te beschermen tegen ongewenste indringers. Daarnaast kent Haaksbergen een schans uit de tijd van de Tachtigjarige Oorlog. Overijssels Particulier Grondbezit wil cultuurhistorisch onderzoek doen naar het historische landschapspatroon rond de schans en de landweren en ontvangt hiervoor € 7.500,-.
 2. Stichting Eetbaar Olst-Wijhe zet zich in voor eten uit de natuur en het duurzaam beheren van het landschap. Zij bouwt aan een lokale beweging, waarin iedereen een plek krijgt om samen te werken, te delen en te genieten. Voor de vergroening van het IJssellandschap is er uit het fonds € 7.000,- toegezegd, bedoeld om natuurlijke hagen en bloemrijke akkerranden aan te leggen.
 3. De Gorsselse Heide is een mooi natte-heidegebied en heeft de potentie dé natuurparel van de Achterhoek te worden. Bijzonder is dat de inwoners, verenigd in een stichting, zelf het herstel en beheer doen. De Stichting Marke Gorsselse Heide ontvangt daarom vanuit het Van Hemertfonds € 7.500,- voor een robuustere heide.
 4. Stichting Hoopheggen heeft sinds 2019 al zo’n 15.000 meter heggen aangeplant. Iedereen die wil kan zich aansluiten en grond, geld of spierkracht ter beschikking stellen. Voor dit unieke initiatief krijgt de stichting € 10.000,- toegekend voor verder herstel van heggen in het landschap. Het bedrag mag worden aangewend voor projecten waarbij verbetering van de biodiversiteit onderbouwd kan worden.
 5. Ten oosten van het Achterhoekse kerkdorp Vragender ligt een uniek hoogveengebied. Hoogveen dat nog leeft. De Stichting Marke Vragender Veen heeft daarvan 40 hectare in eigendom en ontvangt € 5.000,- voor het vergroten van de bufferzone die het veen moet beschermen tegen de instroom van voedselrijk water (wat schadelijk is voor het hoogveen). Dit komt de natuurlijke biodiversiteit ten goede.
 6. Het Kloosterbos, deel van landgoed ’t Nijveld, ligt bij Bredevoort. Het bos is ongerept en vol historie. De ambitie is om de middeleeuwse waterhuishouding te herstellen door middel van vernatting. Daarnaast wil het landgoed de beleving van de Kloosterschans verbeteren. Voor dit alles is € 17.715,- beschikbaar gesteld. Hiervan komt € 7.715,- uit het Van Hemert Fonds en € 10.000,- van de Stichting Landschap Behoud Overijssel.
 7. Kasteel Huis Bergh is een van de grootste kastelen van Nederland en stamt uit de 12e eeuw. Het landgoed krijgt € 12.000,- uit het fonds voor herstel van de zogeheten Loolaan en aanleg van een robuuste corridor. SBNL Natuurfonds heeft daarbij een voorkeur voor nieuwe landschapselementen zoals een houtwal en kruidenrijke akkerranden.
 8. Landgoed De Barkel wil niets liever dan zoveel mogelijk wandelaars laten genieten van de prachtige natuur op het landgoed. Eerder al ontving de bijbehorende Stichting Cultureel Erfgoed De Barkel geld vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds voor een kunstproject met jonge berkenbomen die samen een gangenstelsel vormen. Nu ontvangt de stichting € 2.700,- vanuit het Van Hemertfonds voor het bevorderen van de biodiversteit op het landgoed.
 9. Stichting Guacamaya heeft een lesprogramma ontwikkeld over vlinders (en andere insecten) voor basisscholen. De gemeente Steenwijkerland, waar de stichting is gevestigd, is het belangrijkste leefgebied voor drie soorten dagvlinders, waaronder de bedreigde sleedoornpage. De stichting ontvangt nu een bijdrage van € 4.000,- voor het interesseren van kinderen voor en het vergroten van hun kennis over de sleedoornpage. Dit gebeurt door middel van een nieuw lesprogramma en door de aanplant van sleedoorn en zijn favoriete nectarplanten.

Toegekende aanvragen 2019

Het Baron en barones Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds honoreerde de volgende projecten:

 1. Historische Moestuin
  Erfgoed Landfort in Megchelen ondergaat een grootse restauratie. In de buitenplaats komt uiteindelijk het Nationaal Centrum voor Nederlandse Buitenplaatscultuur. De stichting Erfgoed Landfort wil een 18eeeuwse moestuin, bloementuin, boomgaard, visvijver, bijenstal en muur met leifruit in oude luister herstellen. 
  Het project krijgt een bijdrage van 14.868 euro.
   
 2. Drone voor patrijzen
  Montferland heeft met succes de patrijzenstand opgevijzeld. Het aantal gesignaleerde koppeltjes steeg van zeven (met vijftien kuikens) naar 21 (met 104 kuikens). SBNL Natuurfonds ondersteunde dit project al eerder financieel. Het krijgt nu een bijdrage voor de aanschaf van een drone om patrijzen op te speuren.
  Hier was de bijdrage 3.000 euro.

 3. Klimaatbestendig bos
  Het veranderende klimaat zorgt voor achteruitgang van het bos. Voordat Buitenplaats Spijkerbosch bij Olst het bos gaat opknappen, gaan de eigenaren onderzoeken hoe ze hun bos klimaatbestendig kunnen maken. Het onderzoek moet ook tips opleveren voor andere particulieren die aan de slag willen.
  Het project krijgt een bijdrage van 5.000 euro.
 4. De poel Sebastopol
  De voorouders van de huidige bewoners begeleiden in de 18e eeuw toekomstig stadhouder prins Willem IV op een reis door Rusland. Op hun landgoed Ampsen bij Lochem legden ze een poel aan, vernoemd naar een stad op die reis: Sebastopol. Die poel is inmiddels helemaal overwoekerd en wordt opgeknapt.
  Voor de opknapbeurt wordt een bijdrage verstrekt van 10.000 euro.

 5. Hosta kunstwerk
  Diepenheim staat bekend als kunstenaarsstadje. De Kunstenaarsvereniging beschikt in de Tuinen van Diepenheim over een bijzonder kunstwerk, het Gazebo. Een tuin met 65 plantvakken met daarin 1200 soorten hosta’s en omringd door beuken. De droogte van de afgelopen jaren was funest voor de hosta’s. Tweederde wordt nu opnieuw ingeplant. 
  Dankzij de Stichting Landschap Behoud Overijssel ontvangen zij een cheque ter waarde van 10.000 euro.

  Gefinancierd door Van Hemert in cofinanciering met Clean Advantage in partnership with FLEETCOR:


 6. Keltische boomkalender
  De Kelten hanteerden een boomkalender. Ze verbonden aan elke korte periode (maximaal tien dagen) een specifieke boomsoort. Het karakter van een nieuwgeborene werd bepaald door die boomsoort. Op landgoed Het Jagershuis in Wehl is zo’n Keltische boomkalender geplant. Het is nu onderdeel van een grote opknapbeurt, samen met onder meer het herstel van de dubbele beukenlaan en de poelen.
  Het project krijgt een bijdrage van 10.000 euro.

 7. Pluktuin en voedselbos
  Martijn en Linda Hulsman van Erve Meijerink op landgoed Vilsteren gaan een pluktuin en een voedselbos van 2 hectare aanleggen. Het past bij hun biologische veeteeltbedrijf. Bezoekers kunnen straks een rondleiding krijgen en proeven van de bessen, noten, fruit en andere gewassen. Dit project richt zich vooral op kinderen.
  Ook dit project krijgt een bijdrage van 10.000 euro.

Toegekende aanvragen 2018

SBNL Natuurfonds keert bijna 87.000 euro uit

Acht gloednieuwe projecten ontvingen op dinsdag 26 februari 2019 samen een bedrag van bijna 87.000 euro vanuit twee fondsen van SBNL Natuurfonds en van Stichting Landschap Behoud Overijssel. Het geld gaat naar projecten voor natuur, landschap, erfgoed en wetenschappelijk onderzoek. Van ‘schrieversbomen’ tot schimmels en van grutto’s tot verwilderde katten en steenmarters. 

Het Baron en barones Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds honoreerde drie projecten.

 1. Bomen voor het Schrieverspad
  De Stichting Schrieverspad heeft op Landgoed Kotmans bij Winterswijk een bomenpad aangelegd, dat schrijvers in de streektaal eert. Elk jaar komen er vijf bomen bij, ook voor Achterhoekers die zich sterk hebben gemaakt voor de Nedersaksische taal, zoals Bennie Jolink, zanger van Normaal. Zij kiezen een inlandse boomsoort uit, waarbij een kort tekstje van hun hand komt te staan. De eerste bomen stonden er in 2004. Met behulp van vrijwilligers wordt het pad drastisch onder handen genomen. Het landgoed van oud-varkenshouder Henk Berenschot staat ook bekend om fossielen. Zo’n 700 verschillende schelpen van miljoenen jaren oud, toen er een subtropische zee lag op de plek die nu de Achterhoek is.  
  Het project krijgt een bijdrage van 4.000 euro.
   
 2. Plas-dras voor de grutto
  De Vogelwerkgroep Geesteren heeft in het Twentse dorp een campagne ontketend om de grutto te redden. Er is 27.000 euro ingezameld voor een drone die via warmte detecteert waar weidevogels als de grutto een nest hebben in het hoge gras. Waar vroeger vrijwilligers wekenlang zochten en vaak niks vonden, speurt de drone in twee uur tijd een vergelijkbaar gebied af en vindt veel meer. Er worden nu dankzij het fonds twee plas-dras-gebiedjes ingericht, waar vanaf half februari de grutto en andere weidevogels kunnen neerstrijken en broeden. Na half juni worden ze weer droog gezet, zodat de boeren de grond kunnen benutten. Die doen van harte mee, vertelt Henny Schröder van de Vogelwerkgroep, waarmee ze het grote draagvlak voor het project benadrukt. 
  Hier was de bijdrage 10.000 euro.

 3. Parkbos Klein Hoenlo
  Acht hectare groot is het Sterrebos bij Landgoed Klein Hoenlo in Olst en de buurtschap Boskamp. Het dateert uit 1700, toen het in de vorm van een ster werd aangelegd. Honderd jaar later is het omgevormd tot een Engels parkbos, maar heeft zijn oude naam behouden. Dat bos met veel oude eiken, beuken, naaldbomen en waterpartijen is sterk verwaarloosd. Herstel van karakteristieke, cultuurhistorische elementen zoals oude laanstructuren, staat nu voorop, vertelt Elleke Steenbergen. Maar dan wel in de tijdgeest van nu. Zo wordt geprobeerd elementen mee te nemen van een voedselbos.    
  De cheque van Stichting Landschap Behoud Overijssel is goed voor 7.000 euro.

In 2017 zijn veertien projecten toegekend

Dit jaar kwamen er 26 aanvragen binnen. De uitkeringscommissie beoordeelde de aanvragen en adviseerde het bestuur van SBNL Natuurfonds veertien van de 26 aanvragen te honoreren. Tijdens de feestelijke uitreiking benadrukte voorzitter Frederik Nijpjes tijdens zijn speech het cruciale belang van de inzet van vrijwilligers als criterium voor toekenning. “Een gedegen begroting is uiteraard een basisvoorwaarde. Maar wat voor ons minstens net zo belangrijk is, is de rol die het project speelt voor de directe omgeving. Werken met lokale vrijwilligers voor aanleg of onderhoud zien wij daarom als belangrijke voorwaarde. Het project moet van onderaf worden gedragen en dus van toegevoegde waarde zijn voor de gemeenschap. Uiteraard zijn de projecten over het bestede geld uiteindelijk financiële verantwoording aan ons schuldig.”

Projecten in het kader van landschapsherstel

 • Het grootste bedrag (15.000 euro) ging naar de kloostertuin van Nieuw Sion in Diepenveen. Van dit geld zullen de oude vijver en de boomgaard van het klooster in ere worden hersteld. De talloze vrijwilligers die hun hart aan Nieuw Sion hebben verpand, zullen hierbij helpen. De stichting had om 26.000 euro gevraagd. Door meer zelfwerkzaamheid en een scherpere offerte moet de stichting de begroting dekkend zien te krijgen.
 • Landgoed De Kalenberg in Barchem ontving 10.000 euro voor onderhoud aan het verwaarloosde bos, de paden en voor herstel van de kapel op het terrein. Deze kapel diende ooit als plaats van samenkomst voor de zogeheten Woodbrookers en is daarom van grote cultuurhistorische waarde voor de lokale bevolking. Het bedrag werd ter beschikking gesteld voor het gehele herstelplan.
 • Landgoed De Wiersse in Vorden diende een aanvraag in voor bijna 25.000 euro. In de eerste fase van dit plan worden invasieve rododendrons verwijderd, zodat het oorspronkelijk kamperfoelierijke eiken- en haagbeukenbos zich kan herstellen. De commissie kende hiervoor een bedrag van 8.000 euro toe. Voorwaarde voor het toegekende bedrag is het organiseren van een open dag voor donateurs.
 • Landgoed Windesheim in Zwolle kreeg 10.000 euro voor het herstel van een historisch hekwerk. Het herstel van het hekwerk maakt deel uit van een groter plan om het parkperceel in de oude staat terug te brengen.

 Projecten in het kader van bosbeheer

 • Kasteel Vorden vroeg en kreeg 5.200 euro voor de aanleg van een zogeheten stinzenbos. De naam van dit type bos komt van het woord stins, de Friese benaming voor een kasteel of landhuis.
 • Boerderijmuseum De Pothaar in Bathmen kreeg 5.000 euro voor het herstel van het sterrenbos en het rabattenbos. Er was een bijdrage van ruim 14.000 euro gevraagd. De commissie miste in de aanvraag een eigen bijdrage of mogelijkheid tot cofinanciering. De Pothaar krijgt daarom tot eind 2018 de tijd om de begroting dekkend te krijgen.
 • Het Coenens Bos in Vierakker kreeg 5.000 euro voor het herstel van het rabattenbos, mits de eigenaar zelf bijdraagt of een co-financier vindt. Voor het herstel, dat wordt uitgevoerd door de Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt, werd een bijdrage van €17.309 gevraagd. De commissie vond een eigen bijdrage op zijn plaats.

 Wandel- en fietspaden

 • Landgoed De Vlaminckhorst in Heino vroeg € 28.000 aan voor herstel van de in verval geraakte Engelse tuin en de eikenlaan. Het idee is om na afloop van het herstel de wandelpaden open te stellen voor publiek. De commissie vond een bedrag van 10.075 euro gerechtvaardigd ten behoeve van laanbeplanting. Voorwaarden zijn dat het landgoed iets met educatie gaat doen en contact legt met de omgeving om vrijwilligers aan te trekken.
 • Stichting Boelekeerl in Zelhem ontving 5.000 euro voor de vervanging van de toplaag van het Lettinkpad en het Schoolpad. Het doel van deze stichting is het aanleggen en in stand houden van recreatieve of educatieve wandel- en fietsmogelijkheden. Zij had om 12.800 euro gevraagd. Het bedrag van 5.000 euro is toegekend onder de voorwaarde dat de stichting middels cofinanciering of een goedkopere oplossing de begroting dekkend krijgt.
 • Stichting Rond um Hengel in Hengelo kreeg 3.000 euro voor het herstel van het historische pad Smeenk. Op basis van oude geografische kaarten kan worden geconcludeerd dat dit pad rond 1890 al bestond. De stichting vroeg om bijna 10.000 euro. De toegekende 3.000 euro is bedoeld als aanmoedigingspremie. De stichting kan eventueel volgend jaar terugkomen met een goed onderbouwd project voor verder landschapsherstel.

 Nieuwe elementen

 • Vakantieboerderij Erve Vleerboer in Albergen ontving 7.500 euro voor de bouw van een vogelkijkhut. De organisatie wil hiermee de betrokkenheid van haar gasten en van de lokale omgeving bij het landschap vergroten. De aanvraag is volledig goedgekeurd.
 • Natuurpark Kronenburg in Neede kreeg 6.000 euro voor de aanleg van een vleermuizenverblijf voor in de voormalige waterzuiveringsinstallatie. Er was ruim 11.000 euro gevraagd. Het verblijf wordt gecombineerd met een expositie over vleermuizen die in een ander gebouw wordt ondergebracht. De commissie achtte de aanvraag sympathiek en verbindend met de lokale samenleving. Voorwaarde voor de toekenning is cofinanciering. Zie ook SBNL Natuurfonds in Lifestyle Experience op RTL4.
 • Landgoed Hof van Duur in Olst nam een cheque in ontvangst voor 2.500 euro. Dit geld is bedoeld voor de aanleg van een voorbeeld- en pluktuin volgens de principes van de permacultuur. In deze tuin wordt straks voedsel verbouwd en verkocht aan inwoners van de gemeente Olst-Wijhe. Ook wordt er onderwijs gegeven aan scholen uit de omgeving. Daarnaast biedt de tuin mogelijkheden voor het geven van workshops en het ondersteunen van kwetsbare groepen. De commissie honoreerde daarom een bedrag van 2.500 euro voor het planten van bomen, struiken, pootgoed en zaden. Voorwaarde is dat er verbinding wordt gezocht met de sociale omgeving en het educatieve aspect van de permacultuur beter wordt uitgewerkt.

Heerlijckheid Wisch in Terborg ontving een aanmoediging van 2.500 euro voor het maken van een goed onderbouwd plan samen met een landschapsarchitect. Initiatiefnemer Rob Wolters vroeg bijna 15.000 euro voor de aanleg van een museumtuin om grotere bekendheid te geven aan het belang van kleinschalig landschap. Met het nieuwe plan kan hij volgend jaar terugkomen om een nieuwe aanvraag te doen, mits deze aanvraag financieel voldoende is onderbouwd.

De vier in 2016 toegekende projecten zijn:

 1. Landgoed Egheria - ten Cate, gevestigd in De Lutte ontvangt 9.750,- euro voor het versneld inhalen van de achterstand van beheer en onderhoud van struwelen en houtsingels. De samenwerking met het werkschap Axent Groen is voor het landgoed een unieke kans om de ecologische waarde te verhogen. De samenwerking dient tevens als leertraject voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Voorwaarde voor toekenning is dat er een meerjarig beheerplan is opgesteld.
 2. Stichting tot ondersteuning Bijenvereniging, afdeling Heino wil graag een bijenstal bouwen in de dorpsboomgaard van Heino. Daarvoor is 1.800,- euro ontvangen. Doel van de vereniging is om naast een voorlichtingsfunctie een educatieve rol te spelen voor leerlingen van de basisscholen in Heino. 
 3. Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft voor haar project ‘Paradijs voor de Patrijs’ 13.500,- euro toegekend gekregen. Twee enthousiaste vrijwilligers hebben onder begeleiding van Landschapsbeheer Gelderland het plan gevat om dit patrijzenproject rondom het Montferland op te starten. Inmiddels heeft dit geleid tot deelname van zo’n 12 agrariërs, die bereid zijn om akkerfaunaranden in te zaaien en beplanting aan te brengen. Voorwaarde voor toekenning is dat de randen onder de subsidieregeling van de ANLB dienen te worden gebracht zodat continuïteit wordt gewaarborgd. Jaarlijks vindt monitoring plaats van de gebieden waarvan de resultaten worden verwerkt in een rapportage.
 4. De Nederlandse Kastelenstichting organiseert jaarlijks de erfgoedmanifestatie ‘Dag van het Kasteel’ op tweede Pinksterdag. Het doel van deze dag is om meer bekendheid te geven aan kastelen en buitenplaatsen door kwalitatief hoogstaande openstellingen tot stand te brengen waar de twee doelgroepen van de erfgoedmanifestatie, het brede publiek enerzijds en eigenaren en beheerders anderzijds, op een betekenisvolle manier bijeen gebracht worden. Op die manier hoopt men het maatschappelijk draagvlak voor behoud van kastelen en buitenplaatsen te vergroten. Voor ‘activiteiten op locatie’ bij alle deelnemende kastelen en buitenplaatsen in Overijssel heeft SBNL uit haar fonds 5.000,- euro ter beschikking gesteld.

Toegekend in 2015 vanuit het Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds:

 1. Stichting Patrijs van West-Twente gaat middels het Patrijzen beschermings- en biotoopverbeteringsproject inclusief de uitvoer van beheermaatregelen trachten inzicht te verkrijgen in de achteruitgang van de patrijzenstand. Het werkgebied ligt in midden Overijssel en beslaat zo’n 17.500 ha. De gevraagde 10.000 euro is gehonoreerd.
 2. De G.A. van der Lugt Stichting heeft voor het onderhoud van de korenspieker uit de 17e eeuw bij Erve Kössink in Huppel bij Winterswijk een bedrag van 5.940 euro toegewezen gekregen. Een korenspieker is een oude opslagruimte voor graan. In de korenspieker is nu Het Museum te Winterswijk gevestigd.
 3. De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap wil in de Meuhoek (bij Varsseveld) aan de slag met een duurzaam reddingsplan voor het land van de duizenden knotelzen. Het project draagt de naam “Red de Meuhoek”. Die naam verwijst naar het museale deel waarbinnen de initiatiefnemers het groene netwerk van de knotelzen willen herstellen, door de bestaande knotten te verbinden met nieuw aan te planten knotten. Van de bijdrage van 12.500 euro kan een flink aantal knotelzen worden opgeknapt.
 4. Stichting Steunfonds Jacht en Wildbeheer organiseert middels de activiteitencommissie Noord-Oost Twente jaarlijks een 2-tal educatieve projecten, waarbij het belang van de natuur en natuurzorg onder de aandacht wordt gebracht van de groepen 7 en 8 van de basisscholen. Men krijgt daarvoor 1.500 euro.
 5. De Vereniging Streekbeheer Rijnstromen krijgt 4.290 euro voor het vernieuwen en verbeteren van de routemarkering en informatievoorziening langs een hersteld struinpad. Informatie over het ontstaan van de oude strangen van de Rijn, het ontstaan van het landschap door riviergeweld, informatie over het huidig agrarisch grondgebruik en over de natuur kunnen zo aan struinpadgebruikers worden verteld.
 6. De Van Dedem-Den Berg stichting heeft een aanvraag ingediend voor het vernieuwen van het voorplein van Havezate Den Berg en wil daarmee het aanzicht van de Havezate verbeteren. Ze krijgt daarvoor 2.500 euro uit het fonds. Daarmee kunnen in de buxusvakken Fairy Queen rozen worden geplant en de situatie in oude luister worden hersteld.
 7. Stichting Marke Vragender Veen krijgt 10.000 euro voor het realiseren van een expositie- en informatieruimte om zo de vele bezoekers meer te faciliteren (een natuurobservatietoren is al gerealiseerd) en deelgenoot te maken van de werkzaamheden die de Stichting met veel vrijwilligers uitdraagt.
 8. Bakkerij Slatman in Ane wil met aanleg van een brede akkerrand langs zijn rogge-akker biodiversiteit behouden in een steeds grootschaliger landbouw. Daarvoor is een bijdrage van 1.500 euro beschikbaar.
 9. Vereniging Bredevoorts Belang heeft met het in ere herstellen van de Engelse tuin Sint Bernardus de 1e fase van het enorme project Vestingpark Sint Bernardus afgesloten. Zij krijgt 6.000 euro. Door aanplant van bijzondere bomen en rododendrons krijgt het groen weer de allure van een Engelse tuin en de bomenroute een nieuwe impuls. Nieuwsgierig? Klik op de link voor een filmpje.
 10. Landgoed Het Lankheet heeft steun gevraagd voor de aanleg van een bostuin en een watertafel. Het Lankheet ontvangt 10.000 euro met als voorwaarde dat deze bijdrage bestemd is voor realisatie van een concreet onderdeel van de bostuin.
 11. Werkgroep Baaks Belang ontvangt 1.000 euro voor de aanleg van een toegangspad naar de cultuurhistorische toren ruïne te Baak. Hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd om in de directe nabijheid van de uit 1362 daterende torenruïne te komen.
 12. Stichting Oldenhof wil met haar projectplan ‘Van Grafheuvels tot Heerlijkheid’ de historische parken en tuinen van de buitenplaatsen van Steenwijkerland in beeld brengen. Recent onderzoek naar de landschapsbiografie met archeologische relicten en vondsten en cultuurhistorische elementen leveren een nieuw perspectief van dit gebied op en vergroten de belevingswaarden van de streekcultuur. Onze bijdrage van 4.930 euro is om publieksbereik en activiteiten daar omtrent te kunnen bekostigen.
 13. Landgoed Verwolde ontvangt een aanmoedigingspremie van 2.500 euro voor het opstellen van een haalbaar projectplan voor het in oude glorie herstellen van de historische moestuinmuur.
 14. KNNV afdeling Regio Doetinchem krijgt 1.500 euro toegewezen om het ‘Biodiversiteitsrapport 100 jaar De Zumpe’ mogelijk te maken zodat iedereen op een toegankelijke wijze een inzage heeft in de aanwezigheid van planten en dieren die zijn waargenomen in de afgelopen 100 jaar. Het is een belangrijk document voor behoud, bescherming en kennisoverdracht van de natuur in dit terrein en een eerbetoon aan alle vrijwilligers die in de afgelopen eeuw in het gebied zijn geweest om aanwezige flora en fauna te noteren, te beheren en beschermen. Voorwaarde is dat het document ook als pdf op de website wordt gepubliceerd en als zodanig voor een groter publiek bereikbaar is.