Weidevogelbeheer

Vanellus vanellus

Hoewel Vanellus vanellus (Latijn voor kievit) aanvankelijk is opgericht als belangenvereniging om een cultuurhistorische traditie in stand te kunnen houden, het zoeken en rapen van kievitseieren, hebben wij onze doelstelling bij moeten stellen. Het vinden van de nesten en beschermen bij landbouwwerkzaamheden of predatie is momenteel het belangrijkste item. Ruim 100 vrijwilligers zijn in het voorjaar actief met het vinden, markeren en beschermen van de nesten van de weidevogels.

Doelstelling

Binnen SBNL Natuurfonds streeft de weidevogelcommissie Vanellus vanellus naar:

  1. Bevordering van de leefomstandigheden van alle weidevogels.
  2. Binnen Nederland contacten leggen en versterken met alle organisaties die op de één of andere wijze een bijdrage leveren aan de verbetering van de leefomstandigheden van de weidevogels.
  3. Buiten Nederland in contact komen met organisaties die de belangen van weidevogels behartigen.
  4. Versterking en intensivering van de contacten met hen die ervoor zorgen dat SBNL van middelen wordt voorzien.
  5. Zoeken naar ambassadeurs, die SBNL Natuurfonds bij een breed publiek onder de aandacht brengen.

Geschiedenis

Op 4 maart 1987 werd de vereniging Vanellus vanellus opgericht. Naast markeren en beschermen van nesten werden er aanvankelijk eieren geraapt. 50 jaar geleden zelfs tot 21 april. In de loop van de tijd werd de raapperiode steeds meer ingekort. Een afnemende populatie en de wetgeving zorgen ervoor dat het rapen – behalve een beperkte periode in Friesland – geheel plaats heeft moeten maken voor beschermen en proberen de kievitenstand, en in het algemeen de akker- en weidevogelstand, zo goed mogelijk te beheren dan wel uit te breiden. Na een 3-jarige periode van samenwerking met SBNL, werd in een met algemene stemmen genomen besluit in de ledenvergadering van 23 maart 2007 tot opheffing van de vereniging besloten. Per dezelfde datum werd de samenwerking omgezet in een volledige integratie met SBNL. Als sectie weidevogelbeheer Vanellus vanellus maakt Vanellus vanellus sinds die tijd deel uit van de Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL).


SBNL vormt met haar biotoopexpertise en een goed functionerend secretariaat een belangrijke meerwaarde. In 2017 is de naam gewijzigd in SBNL Natuurfonds.

Ledenpas

Om actief het veld in te kunnen gaan beschikken onze vrijwilligers over een weidevogelpas. Met de grondgebruiker maakt hij afspraken in welk gebied naar nesten en eieren wordt gezocht. Dit wordt vastgelegd door de gemaakte afspraak zorgvuldig op papier te zetten. Welke percelen, hoeveel hectare en welke eventuele activiteiten er plaats vinden, zoals rollen, bemesten, maaien of beweiden. Voorzien van de benodigde handtekening van de grondgebruiker en de weidevogelpas kunt u dan actief deelnemen aan het weidevogelgebeuren. Markeren en zorgvuldige registratie van de gegevens is een noodzaak, evenals het tijdig aan ons doorgeven van de nazorggegevens.

Wilt u deelnemen aan weidevogelbeheer wordt donateur.