Over SBNL Natuurfonds

Voor particulier en agrarisch natuurbeheer

Wie we zijn

SBNL Natuurfonds is een landelijke natuurorganisatie die haar fondsen inzet voor natuur, landschap en erfgoed dat door particulieren en agrariërs wordt beheerd. We bieden financiële ondersteuning, zorgen voor promotie en stimuleren onderzoek. Als particuliere stichting worden we gesteund door donateurs en vrijwilligers.

Onze missie

De natuur en het landelijk gebied in Nederland zijn prachtig en kennen een unieke verscheidenheid. Juist dankzij particulieren en agrariërs die, allemaal op hun eigen manier maar met dezelfde passie, zorgen voor het beheer ervan. Deze groep beheerders, verantwoordelijk voor ruim een kwart van alle natuur en een nog veel groter deel van het landelijk gebied, willen we ondersteunen en stimuleren.
SBNL Natuurfonds heeft de ambitie om, naar het voorbeeld van haar bestaande fondsen, in iedere provincie een fonds in te richten zodat ook toekomstige generaties kunnen genieten van ons mooie landschap. Dit willen wij doen in nauwe samenwerking met gelijkgestemde organisaties.

Onze visie

We maken ons sterk voor ‘wise-use’ beheer waarbij voor de mens een belangrijke rol is weggelegd. Verantwoord oogsten mag. Op onder andere eigen terreinen laten we zien hoe de natuur zo behouden en versterkt wordt. Daarnaast zijn we voorstander van een aanpak waarbij een gebied ‘zelf’ invulling geeft aan de ontwikkeling van de natuur.

Samenwerking

SBNL Natuurfonds is voor samenwerking, tegen versnippering. SBNL zoekt  actief naar samenwerking met gelijkgezinde organisaties om de versnippering van belangen te voorkomen. We werken samen met o.a. de Federatie Particulier Grondbezit, de Jagersvereniging en LTO Nederland. Samen vertegenwoordigen wij ca. 350.000 hectare natuur en landschap. Daarmee zijn we in hectares veruit de grootste van het land. 

En binnen onze organisatie zijn de weidevogelbeheerders van Vanellus vanellus (Latijn voor kievit) actief.

Daarnaast blijft SBNL Natuurfonds samenwerking zoeken met de agrarische natuurverenigingen (ANV’s). De ANV’s op hun beurt ontvangen graag de promotionele steun van SBNL Natuurfonds en van door haar beheerde fondsen.

Historie

SBNL, destijds voluit Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu, is in 1981 opgericht als tegenhanger van de bestaande natuurorganisaties. De initiatiefnemers vonden dat particulieren net zo goed in staat zijn om natuur in te richten en te beheren als natuurorganisaties. Daarnaast vonden zij dat de mens duidelijk een rol kan spelen in het beheer, mits dat wijs en met het oog voor de natuur gebeurt (wise use). Daarbij was met name de jacht als beheer een belangrijk onderwerp.

Aanvankelijk wilden de oprichters op eigen terreinen laten zien dat een particuliere organisatie natuur optimaal kan beheren. Vandaar dat SBNL over eigen terreinen beschikt. Dat streven is later los gelaten, omdat particulieren in het hele land uitstekend kunnen laten zien hoe zij natuur beheren. 

Geleidelijk is SBNL uitgegroeid tot een erkende natuurorganisatie met een eigen visie, die alom erkenning krijgt. Onder meer van de overheid, die sinds de eeuwwisseling particuliere natuur op gelijkwaardige wijze in haar beleid heeft opgenomen. In 1998 is de naam veranderd in Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied. Deze lichte naamswijziging heeft te maken met het nog scherper te willen aangeven waarvoor  SBNL staat: natuurbeheer in landelijk gebied.

Vanaf 14 juli 2017 is de naam van de stichting veranderd in: SBNL Natuurfonds. Deze naam sluit beter aan bij de nieuwe weg die de organisatie in is geslagen.