Nora Croin Michielsen Fonds

© Ingrid van Biljouw

SBNL Natuurfonds beheert sinds 2016 een 2e fonds: het “Nora Croin Michielsen Fonds”.

Bij testament van mevrouw dr. Nora Croin Michielsen, overleden in Lochem op 17 oktober 2013, is SBNL benoemd tot enig erfgename. SBNL Natuurfonds heeft voor deze nalatenschap een fonds op naam opgericht.

Het testament bepaalt dat:

SBNL Natuurfonds de nalatenschap dient aan te wenden voor wetenschappelijk onderzoek in en beheer van natuurterreinen, die eventueel voor dat onderzoek beschikbaar zullen worden gesteld door SBNL Natuurfonds. Dit onderzoek zal dienen te geschieden vanuit een vraagstelling, overeenkomend met de visie, doelstelling en werkwijze van SBNL Natuurfonds. Een Commissie Wetenschappelijk Onderzoek oordeelt omtrent de geschiktheid van het onderwerp van het onderzoek en de wijze van beheer van het voor onderzoek beschikbaar gestelde terrein. Na het beoordelen van ingediende projecten doet de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek, aan het bestuur van SBNL Natuurfonds, voorstellen om projecten toe te kennen. SBNL Natuurfonds is gehouden om over toegekende projecten in haar eigen uitgave(n) publicitair naar buiten te treden.  

Het bestuur van SBNL Natuurfonds heeft het fonds ondergebracht bij een beleggingsinstelling. Een beleggingscommissie ziet erop toe dat aan de testamentaire voorwaarden wordt voldaan. 

De aanvraagperiode voor 2019 is geopend.

SBNL Natuurfonds stelt in 2019, uit de nalatenschap van Nora Croin Michielsen, wederom een bedrag van 50.000 euro beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek in en beheer van natuurterreinen. De Commissie Wetenschappelijk Onderzoek selecteert en beoordeelt de verzoeken om een uitkering en adviseert het bestuur van SBNL Natuurfonds middels een voorstel. Het bestuur  besluit over het verstrekken van financiële uitkeringen.

De algemene informatie over de aanvraagperiode 2019 kunt u hieronder downloaden.
Aanvragen kunnen worden ingediend tot 31 oktober 2018.

Voor meer informatie en/of een aanvraagformat in een "Word format" kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor het Nora Croin Michielsen Fonds: Maaike Brasz, rentmeester bij SBNL Natuurfonds (0318-578357).

De projecten die in 2016 een bijdrage kregen uit het Nora Croin Michielsen Fonds zijn:

  1. Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken (WLD) is een collectief van boeren en vrijwilligers die samen het landschap beheren en behouden waarbij WLD beheerpakketten afspreekt met de boeren. Door gebruik van diverse beheerpakketten op diverse percelen wil men het effect op de insectenrijkdom bepalen. Hiervoor is 20.000,- euro beschikbaar gesteld. Voorwaarde is dat WLD haar vrijwilligers en boeren goed informeert over haar bevindingen door een regelmatige terugkoppeling wat elk beheerpakket oplevert.
  2. De Jagersvereniging ontvangt het door hun gevraagde bedrag van 23.791,- euro voor onderzoek naar verspreiding van infectieziekten bij mens en dier. Dit onderzoek gaat men via de Dried Blood Spot (DBS) methode ( het verzamelen van een bloedmonster op filtreerpapier) uitvoeren. Aan jagers in de provincie Utrecht en Friesland wordt gevraagd of zij hun medewerking willen verlenen. Ook voor de Jagersvereniging geldt dat zij regelmatig hun bevindingen moeten terugkoppelen via nieuwsbrieven en de Jager.