Toegekende projecten Nora Croin Michielsen Fonds

De projecten die in 2019/2020 een bijdrage krijgen uit het Nora Croin Michielsen Fonds zijn:

 1. Bossen en zandgrond
  De Bosgroep Midden Nederland neemt het bodemleven van bossen onder de loep.  ‘Zeker op zandgrond hebben ze het zwaar. Maar waarom floreert het ene bos beter dan het andere? Wij denken dat de bodem bepalend is’, vertelt directeur Gijs Kuneman. In het project wordt het bodemleven van nu vergeleken met die van de jaren ’50, toen het bos op zand nog vitaal was. Als de diagnose is gesteld, worden maatregelen getest, bijvoorbeeld steenmeel toevoegen, of ingrijpen in de waterstand.

  Hier bedraagt de cheque 17.000 euro

  2022: inmiddels is het onderzoek afgerond en heeft geresulteerd in een praktische handleiding voor beheerders: "Naar een gezonde bosgroeiplaats voor een veerkrachtig bos".

 2. Gevarieerde weideranden
  Kruidenrijke weideranden zijn populair, maar leveren vaak geen enkele meerwaarde voor hazen, patrijzen en leeuweriken, stelt Paul Geurts van de Stichting Biotoopbeheer. Volgens hem zijn gevarieerde weideranden met onder meer beemdlangbloem, timotheegras en klaver juist wel gunstig. Hij wil vooral het gehalte aan verzadigde vetzuren in de planten onderzoeken, omdat deze onmisbaar zijn voor de aanmaak van vetrijke moedermelk bij hazen. Als boeren laat maaien (half juli), bieden de planten bovendien nest- en schuilgelegenheid. Geurts wil achterhalen hoeveel opbrengst dit scheelt, zodat boeren compensatie kunnen krijgen.

  De bijdrage is 15.500 euro.

 3. Schimmel bedreigt salamanders
  Een nieuwe schimmel (Bsal) is desastreus voor salamanders. In Gorssel is hij opgedoken bij kamsalamanders. De Stichting Reptielen Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland (RAVON) wil in poelen in de buurt nagaan of daar ook Bsal zit. Verder wil de stichting nieuwe detectiemiddelen ontwikkelen, een meldingssysteem opzetten voor dode exemplaren en inzicht krijgen in de bepalende factoren voor een uitbraak.

  Dit project kan 16.000 euro tegemoet zien.

 4. Naslagwerk tuinvogels
  Iedereen die geregeld een vogeltje in de tuin ziet, denkt vaak dat het om één exemplaar gaat. De populatie is in werkelijkheid meestal vele malen groter, vertelt Albert-Erik de Winter uit Usquert. Als vogelringer heeft hij al eens 150 verschillende roodborstjes in zijn tuin gevangen. Hij werkt aan een naslagwerk over tuinvogels met soorten, feiten en bijzondere weetjes.

  Het project krijgt 1.860 euro.

De projecten die in 2018/2019 een bijdrage kregen uit het Nora Croin Michielsen Fonds zijn:

 1. Insecten en De Ulebelt
  Het aantal insecten in ons land holt achteruit. Dat weten we uit tellingen in natuurgebieden. Maar hoe het in landbouwgebied zit, is veel minder duidelijk. De Ulebelt in Deventer wil op landbouwgrond in Salland mini-camera’s met mini-computers plaatsen, die insecten herkennen. Ook worden veranderingen in het boerenlandschap onderzocht. ‘Dan kunnen we straks bijvoorbeeld aangeven dat de ene biet met en de ander zonder bijen groeit. De consument wil dan misschien voor de suiker uit die biet met bijen wel een paar cent meer betalen’, schetst Michiel van Zadelhof.     

  Hier bedraagt de cheque 20.000 euro

 2. Schermen en brandganzen
  Ganzen zitten het liefst samen in het vrije veld met heerlijk gras, waar ze zo min mogelijk risico lopen op predatie. Stan Roelofs, student bos- en natuurbeheer aan de WUR, bekijkt wat er gebeurt als er twee meter hoge schermen als obstakel worden neergezet. Waar vreet de brandgans dan en vertrekt hij misschien? Kortom, kun je door het plaatsen van schermen of hagen brandganzen zo sturen, dat ze alleen in aangewezen foerageergebieden neerstrijken?  

  De bijdrage is 2.100 euro.

 3. Snapshot voor De Hoge Veluwe
  Hoe verplaatst wild zich in een natuurpark als de Hoge Veluwe? 70 camera’s registreren dag en nacht hoe herten, moeflons, reeën en andere diersoorten zich in het 5.400 ha grote gebied verplaatsen. De WUR is zeer geïnteresseerd in die gegevens voor onderzoek. Ook het publiek wordt daarbij ingeschakeld via een snapshot-project. Met steun van het Croin-Fonds is een internetprogramma ontwikkeld, waardoor de beelden voor iedereen wereldwijd te bekijken zijn, vertelt Harald de Boer. Als eerste Europese park staat de Hoge Veluwe op de site Zooniverse in gezelschap van bijvoorbeeld Amazone, Serengenti, het regenwoud in Borneo en Antarctica.  

  Dit project kan 13.060 euro tegemoet zien.

 4. Schimmels in dood hout
  Hout in het bos laten liggen en rotten is een belangrijk element in duurzaam bosgebruik. Maar hoe dat rotten van dood hout zich nu precies voltrekt, is onduidelijk, meldt Frank Sterck van Bosecologie en Bosbeheer van de WUR. Van twintig soorten hout gaat de WUR na welke schimmels een rol spelen in het verrotten en hoe dat na één en na vier jaar zit. Ook doet men DNA-onderzoek naar de schimmels in het project en kijkt men naar koolstof. 

  Het project krijgt 8.920 euro

 5. Verwilderde katten en steenmarters
  Weidevogels zijn in toenemende mate slachtoffer van steenmarters en verwilderde katten. Maar hoe zit dat nu precies? Het Gebiedscollectief Groningen West gaat dat in twee gebieden onderzoeken. En wat gebeurt er als de verwilde katten en steenmarters worden gevangen? Krijgen de weidevogels dan een grotere kans?

  Dankzij het fonds is hiervoor 21.835 euro beschikbaar.

De projecten die in 2016 een bijdrage kregen uit het Nora Croin Michielsen Fonds zijn:

 1. Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken (WLD) is een collectief van boeren en vrijwilligers die samen het landschap beheren en behouden waarbij WLD beheerpakketten afspreekt met de boeren. Door gebruik van diverse beheerpakketten op diverse percelen wil men het effect op de insectenrijkdom bepalen. Hiervoor is 20.000,- euro beschikbaar gesteld. Voorwaarde is dat WLD haar vrijwilligers en boeren goed informeert over haar bevindingen door een regelmatige terugkoppeling wat elk beheerpakket oplevert.
 2. De Jagersvereniging ontvangt het door hun gevraagde bedrag van 23.791,- euro voor onderzoek naar verspreiding van infectieziekten bij mens en dier. Dit onderzoek gaat men via de Dried Blood Spot (DBS) methode ( het verzamelen van een bloedmonster op filtreerpapier) uitvoeren. Aan jagers in de provincie Utrecht en Friesland wordt gevraagd of zij hun medewerking willen verlenen. Ook voor de Jagersvereniging geldt dat zij regelmatig hun bevindingen moeten terugkoppelen via nieuwsbrieven en de Jager.